CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUSTAAL – TERM 1 – WEEK 1 and 2

1 Luister en praat

Luister- en Praatstrategieë
Luister na ’n kortverhaal
• Identifiseer kern- en ondersteunende gedagtes van ’n kortverhaal.
• Maak aantekeninge.
• Deel idees en ervarings en toonbegrip van konsepte.

Vertel ’n storie oor
• Vertel gebeure oor in korrektevolgorde.
• Meld die karakters korrek.
• Meld die tydlyn.

2 Lees en kyk

Literêre teks: kortverhale
• Belangrikste kenmerke van ’n letterkundige teks soos karakter, karakteruitbeelding, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en tema.

Die leesproses:
• Pre-lees (Lei die teks in).
• Tydens lees (kenmerke van die teks).
• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer).

Pre-leesstrategieë:
• Herken kenmerke van die teks soos titels, opskrifte, illustrasies.
• Herken dele van die boek soosomslag, titelbladsy, indeks, hoofstukke, woordelys, indeks.

Leesbegrip en leesstrategieë:
• Vluglees en soeklees.
• Aandagtige lees.
• Visualisering.
• Afleiding van betekenis en maak van gevolgtrekkings.
• Onderskei tussen feit en mening.
• Betekenisleer enwoordeskatuitbreiding.

3 Skryf en aanbied

Skryf ’n verhalende paragraaf
Konvensies van ’n paragraaf:
• Onderwerpsin van die paragraaf.
• Kern en ondersteunende gedagtes.
• Gebruik voegwoorde vir samehang.
• Verduidelik vereistes t.o.v. teks soos die vertel van ’n storie.
• Gebruik gepaste woorde en styl.
• Skryf in die verlede tyd.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

Skryf ’n storie wat gebaseer is op ’npersoonlike ervaring.

4 Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: soortname, eiename, abstrakte selfstandige naamwoorde

Sinsvlakwerk: enkelvoudige sinne, stelsinne, teenwoordige tyd, verlede tyd

Spelling en leestekens: punt, komma, dubbelpunt, kommapunt, hoofletters en kleinletters

Questions